Bg Img

Chia sẻ các thông tư văn bản mới nhất của ngành Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai.

Luật Đất đai mới nhất 2023 và Nghị định, Thông tư về đất đai

Luật đất đai 2013  
Thông tư Số 23 BTNMT  
Thông tư số 24 BTNMT  
Thông tư số 25 BTNMT  
Nghị định số 27