Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hay không?

22/06/2024
34 lượt xem

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một bước quan trọng trong việc quản lý và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên đất đai. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Việt Thanh Group

Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần căn cứ theo các trường hợp quy định Pháp luật. 

Thứ nhất, về căn cứ để được chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 52 Luật đất đai 2013 có quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở là một quá trình phức tạp, yêu cầu phải tuân thủ nhiều quy định và có sự phê duyệt từ cơ quan chức năng. Trong quá trình này, có hai căn cứ chính để xác định liệu bạn có được phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Thứ nhất, nhu cầu sử dụng đất của bạn cần được thể hiện rõ ràng trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Điều này có nghĩa là bạn phải trình bày chi tiết lý do và mục đích của việc chuyển đổi, chứng minh rằng việc sử dụng đất mới sẽ mang lại lợi ích cụ thể và hợp lý. Đơn xin này sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét và đánh giá tính khả thi của việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch này được lập ra nhằm quản lý và điều chỉnh việc sử dụng đất đai một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo cân đối giữa các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện không cho phép việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở, thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đó để từ chối yêu cầu của bạn.

Trong trường hợp cụ thể của bạn, nếu văn phòng đăng ký đất đai đã trả lời rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở là không thể do kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương có hạn chế, thì đó là một quyết định có căn cứ. 

Điều này có nghĩa là yêu cầu của bạn không phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và cơ quan chức năng phải tuân thủ các quy định hiện hành để đảm bảo việc sử dụng đất đai được quản lý một cách khoa học và bền vững.

Trong trường hợp cần tiến hành đo đạc để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, sử dụng các thiết bị đo đạc như máy toàn đạc điện tử, máy định vị GPS cầm tay, máy thuỷ bình,…

Điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Thứ hai, về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 46 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;

b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;

c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất;

d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

2. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật này.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó”.

Dựa trên các căn cứ này, có thể thấy rằng kế hoạch sử dụng đất hàng năm chỉ được điều chỉnh khi có sự thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất hoặc khả năng thực hiện kế hoạch có sự biến đổi. Vì vậy, kiến nghị thay đổi kế hoạch sử dụng đất với lý do chuyển mục đích sử dụng đất là chưa đủ căn cứ pháp lý.

>> Xem thêm: Cách thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hay không?

Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thẩm định, phê duyệt cấp huyện

Bước 1:
Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2:

 • Các phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã xác định và đề xuất nhu cầu điều chỉnh sử dụng đất.
 • Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị này phải gửi nhu cầu điều chỉnh sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, cân đối và dự kiến phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Nếu có dự án bổ sung cần thu hồi đất, phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Bước 3: Lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về việc lấy ý kiến.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo việc lấy ý kiến đến cộng đồng dân cư và các cá nhân liên quan.
 • Việc lấy ý kiến thực hiện qua hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin trên trang web của huyện.

Bước 4: Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

 • Trong 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đến Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho cơ quan gửi hồ sơ.
 • Nếu cần thiết, trong 10 ngày, Hội đồng thẩm định kiểm tra, khảo sát thực địa.
 • Trong 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Trong 10 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường họp Hội đồng thẩm định và gửi kết quả đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt.
 • Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hay không? Trình tự thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

>>> Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một quá trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và cân bằng của các khu vực. Bằng cách thực hiện quy trình này một cách khoa học và có sự tham gia của cộng đồng, chúng ta có thể tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc đối mặt và giải quyết các thách thức trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sẽ góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả.

Việt Thanh Group là đơn vị cung cấp các thiết bị đo đạc chính hãng và các dịch vụ đi kèm uy tín – chất lượng. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ theo hotline 0972.819.598 để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hay không?”

Your email address will not be published.

Đánh giá