Khái niệm đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính là công tác nhằm xác định diện tích, ranh giới và mốc giới của các lô, thửa đất trên thực địa. Đây là một trong những nội dung vô cùng quan trọng của việc lập bản đồ địa chính và giúp thể hiện chính xác lên bản đồ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai; thực hiện đúng quy định về cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu hoặc cấp đổi, chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất

Một số công tác đo đạc địa chính:

 • Dự án đo đạc cấp giấy: Là dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn được gọi là sổ đỏ) hoặc các loại giấy tờ chứng nhận về giao dịch như chuyển nhượng, hoàn công, chuyển mục đích đất… Giúp cá nhân/tổ chức xin cấp giấy tờ đúng với thực tế.
 • Trích đo giải phóng mặt bằng: Trích đo giải phóng mặt bằng là công tác chuẩn bị cho việc xây dựng công trình, mở rộng đường bộ và các dự án phát triển kinh tế khác. Việc trích đo giải phóng mặt bằng cần tuân thủ theo các quy trình và thủ tục quy định của pháp luật liên quan đến đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
 • Trích đo thửa đất đơn lẻ: Là việc đo đạc địa chính đơn lẻ đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai. Phù hợp cho người sử dụng đất muốn thự chiện quyền: chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, tách thửa…

đo đạc hiện trạng thửa đất

Mục đích của đo đạc địa chính

Đối với cơ quan nhà nước: 

Đối với các cơ quan nhà nước, khi thực hiện đo đạc và sử dụng dịch vụ đo đạc sẽ có những mục đích như sau:

 • Hỗ trợ cho các công tác: điều tra, đánh giá, thẩm định đất đai, cải tạo đất một cách chính xác.
 • Hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và bổ trợ cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai.
 • Hỗ trợ cho công việc tư vấn, định giá đất đai, đấu giá quyền sử dụng nhà đất.
 • Hỗ trợ cho các công việc đền bù và tái định cư.
 • Hỗ trợ việc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng dữ liệu đất đai, lập hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản có liên quan khác.

Đối với cá nhân: 

Đối với cá nhân, khi thực hiện đo đạc địa chính sẽ có mục đích như sau:

 • Xác định ranh giới khu đất thuộc quyền sử dụng của mình, tránh xây dựng lấn chiếm sang đất của người khác.
 • Hỗ trợ người sở hữu đất xác định lô đất trên giấy tờ và thực tế có khớp nhau hay không, có bị lấn chiếm hay không.
 • Hỗ trợ cho quá trình phân chia lô đất, thửa đất khi muốn bán hoặc sang nhượng.
 • Hỗ trợ việc gộp các lô đất làm một mà không bị thiếu hoặc thừa thửa đất nào.

Đối với bên mua đất:

Với bên mua đất, khi sử dụng dịch vụ đo đạc địa chính nhằm mục đích:

 • Xác định xem lô đất đó có diện tích có đúng với bản vẽ, bản thiết kế hoặc giấy tờ kèm theo hay không.
 • Xác định được tình trạng lô đất có bị lấn chiếm hay không.
 • Đo đạc địa chính chính xác, cẩn thận sẽ giúp bên mua không bị hao hụt về diện tích.

Đơn giá trích đo địa chính thửa đất

Số TT

Danh mục công việc ĐVT Đơn giá dịch vụ
a Diện tích dưới 100m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 1.076.388
2 Đất đô thị 1.608.732
b Từ 100 m2 đến 300 m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 1.278.211
2 Đất đô thị 1.910.369
c Từ trên 300 m2 đến 500 m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 1.359.814
2 Đất đô thị 2.025.191
d Từ trên 500 m2 đến 1000 m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 1.655.384
2 Đất đô thị 2.480.128
e Từ trên 1000 m2 Đến 3000 m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 2.268.016
2 Đất đô thị 3.404.279
f Từ trên 3000 m2 đến 10000 m2 thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 3.498.263
2 Đất đô thị 5.228.379
g Từ trên 1ha đến 10 ha thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 4.197.915
2 Đất đô thị 6.274.055
h Từ trên 10ha đến 50 ha thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 4.547.741
2 Đất đô thị 6.796.893
i Từ trên 50ha đến 100 ha thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 4.897.568
2 Đất đô thị 7.319.730
j Từ trên 100ha đến 500 ha thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 5.597.220
2 Đất đô thị 8.365.406
k Từ trên 500ha đến 1000 ha thửa
1 Đất ngoài khu vực đô thị 6.296.873
2 Đất đô thị 9.411.082