Tổng hợp mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình

28/06/2024
82 lượt xem

Việc kiểm định chất lượng công trình xây dựng là bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vững. Báo cáo kiểm định chất lượng công trình ghi nhận kết quả kiểm tra và đánh giá các hạng mục công trình, giúp các bên liên quan nắm rõ tình trạng thực tế của công trình. Sau đây, Việt Thanh xin giới thiệu mẫu báo cáo kiểm định chi tiết, hỗ trợ bạn hoàn thiện báo cáo một cách chuyên nghiệp và chính xác.

Báo cáo kiểm định chất lượng công trình là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ:

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ là quá trình giám sát, xác định khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; theo đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc và bản đồ được phê duyệt và quy định pháp luật khác có liên quan.”

Trong báo cáo kiểm tra chất lượng công trình, thông tin về công trình bao gồm tên công trình, địa điểm, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, và kiểm định, cùng với ngày tiến hành kiểm tra. Mục đích kiểm tra thường nhằm đảm bảo công trình đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật theo quy định pháp luật, phát hiện kịp thời các khuyết tật hoặc sai sót để có biện pháp khắc phục.

Phạm vi kiểm tra có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các hạng mục công trình như móng, dầm, cột, sàn, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Phương pháp kiểm tra chất lượng công trình thường bao gồm việc sử dụng các thiết bị đo đạc như máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình, máy định vị GPS cầm tay, cùng với việc kiểm tra bằng mắt thường và đo đạc thực tế. Kết quả kiểm tra được ghi nhận chi tiết cho từng hạng mục, bao gồm kết quả kiểm tra móng, dầm, cột, sàn, và các hệ thống kỹ thuật. Đơn vị kiểm định cũng tiến hành phân tích mẫu vật liệu xây dựng tại phòng thí nghiệm để đánh giá chất lượng xi măng, cốt thép, và bê tông theo các tiêu chuẩn quy định.

Tổng hợp các mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình
Tiến hành kiểm tra chất lượng công trình

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình cập nhật đúng nhất

Mẫu báo cáo kiểm tra chất lượng công trình

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

(Địa danh), ngày    tháng    năm …

BÁO CÁO

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên Thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

 1. Tình hình thực hiện công trình:
 2. Đơn vị thi công:
 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ….. đến tháng …. năm ……
 4. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:
 5. Khối lượng đã thi công:

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Ghi chú

 1. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công.

 1. Tổ chức thực hiện:
 2. Tình hình kiểm chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ của đơn vị thi công:

1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra:

 • Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định);
 • Các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ghi rõ số và ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định ban hành.
 1. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra nghiệm thu).
 2. Nội dung và mức độ kiểm tra sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1).
 3. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình đo đạc bản đồ).

III. Kết luận và kiến nghị:

– Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành:

– Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– Đề nghị Chủ đầu tư (tên cơ quan Chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

 THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Tải xuống: Tại đây

Tổng hợp các mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình
Mẫu báo cáo kiểm tra chất lượng công trình (Ảnh minh hoạ)

Mẫu hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình mới nhất 2024 

Tải xuống: Tại đây

Mẫu hợp đồng kiểm nghiệm vật liệu xây dựng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày … tháng … năm … 

            HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
                    Số:. …(1)… /…(2)… KN – …(3)…

 

Bên giao (bên A):   

Đại diện: Ông (Bà)…………………………………………………….  Chức vụ:  

Địa chỉ:……………………………………………………………………….Điện thoại:  

Mã số thuế: ………………………………………………………………..Fax:  

Tài khoản số:  

Bên nhận (bên B):  ……………………..(4)………………………..

Đại diện: Ông (Bà) ………………………………….. ………………. Chức vụ:  

Địa chỉ: …………………………………………. Điện thoại:   

Mã số thuế:  ………………………………………………………………….Fax:  

Tài khoản số  

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng kiểm nghiệm vật liệu xây dựng với các nội dung như sau:

Điều 1: Các thông tin do bên A cung cấp:

Tên công trình: ……………………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………………….

Nhà thầu chính: ………………………………………………………………………………………………………

Tư vấn: …………………………………………………………………………………………………………………

Các thông tin khác: ……………………………………………………………………………………………… ….

Điều 2: ……………(5)……… thuộc ……….. nhận kiểm nghiệm các mẫu vật liệu xây dựng với các nội dung ghi trong bảng sau:

TT Nội dung thực hiện

Các chỉ tiêu thí nghiệm Số lượng Đơn giá

(đồng) Thành tiền

(đồng)

I Mẫu kiểm nghiệm:  

1  

 

II Chi phí khác:  

1 Gia công…  

2 Số bản kết quả bên A  nhận  

III Cộng  

IV Thuế VAT 10%  

V Tổng cộng  

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Kết quả kiểm nghiệm nhận sau ngày … tháng …năm …

Bên A thanh toán …… % kinh phí thí nghiệm cho bên B khi mang mẫu đến thí nghiệm và thanh toán …..% kinh phí còn lại khi nhận kết quả thí nghiệm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4: Hợp đồng này làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. 

 

     Đại diện bên A                  Phòng thí nghiệm             Tên đơn vị (6)
     
(Chữ ký)                               (Chữ ký)                      (Chữ ký và đóng dấu)
    Họ và tên                              Họ và tên

Tải xuống: Tại đây

>>> Xem thêm: Cập nhật mẫu hợp đồng đo đạc địa chính mới nhất

Trên đây là các mẫu đơn và mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình do Việt Thanh Group cung cấp. Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn thêm xin liên hệ với trang web của chúng tôi.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng hợp mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình”

Your email address will not be published.

Đánh giá