Mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn

05/07/2024
199 lượt xem

Mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng được sử dụng để ghi chép thông tin về tình trạng thi công công trình tại thời điểm kiểm tra. Việt Thanh mời bạn đọc đến với các mẫu biên bản hiện trường công trình qua bài viết sau đây.

Nội dung biên bản hiện trường công trình xây dựng

Mặc dù chưa có quy định cụ thể về mẫu biên bản kiểm tra hiện trường trong luật hiện hành, việc lập biên bản cần đảm bảo đầy đủ các nội dung thiết yếu và tuân theo thể thức chung của văn bản hành chính. Dưới đây là các nội dung chính cần có trong biên bản:

  1. Thông tin chung: Thời gian, địa điểm, tên biên bản
  2. Thành phần tham dự: đại diện chủ đầu tư, đại diện nhà thầu thi công, đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
  3. Nội dung kiểm tra: Thời gian, công trình, đánh giá chất lượng thi công
  4. Kiểm tra các yếu tố khác: An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình, việc chấp hành các quy định về pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.
  5. Kết luận kiểm tra
  6. Chữ ký của các bên

>>Xem thêm: Máy thủy bình cao cấp là công cụ dùng để đo khoảng cách, cao độ, đo góc thiết yếu trong xây dựng

mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng

Mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng số 1

Download: mẫu biên bản hiện trường trong xây dựng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……………, ngày …. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Số: ……/BBKT

Công trình: ….

Địa điểm: ….

1. Thành phần tham gia:

Đại diện Chủ đầu tư:

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện Nhà thầu thi công:

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện Tư vấn giám sát (nếu có):

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có):

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

2. Nội dung kiểm tra:

Thời gian kiểm tra: ….

Địa điểm kiểm tra: ….

Nội dung cụ thể

(Mô tả chi tiết các hạng mục công trình được kiểm tra)

(Đánh giá chất lượng thi công từng hạng mục)

(Phát hiện và ghi chép chi tiết các sai phạm, thiếu sót (nếu có))

(Kiểm tra các yếu tố khác: an toàn lao động, vệ sinh môi trường,…)

Kết quả kiểm tra:

(Tóm tắt kết quả kiểm tra)

(Đánh giá chung về tình hình thi công công trình)

(Đề xuất các biện pháp xử lý đối với các sai phạm, thiếu sót (nếu có))

3. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các bên thống nhất các nội dung ghi chép trong biên bản. Biên bản được lập thành …. bản, mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

Đại diện Chủ đầu tư

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Tư vấn giám sát (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>>Xem thêm: MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ NIKON NE-102 là thiết bị quang cơ học được sử dụng để đo lường các góc mặt bằng và góc đứng trong không gian 

Mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng số 2

Download: mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN KIỂM TRA

HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao công trình)

Số: ……/BBKT

Công trình: ….

Hạng mục: ….

Địa điểm xây dựng: ….

I. Thành phần tham gia:

1. Thành phần trực tiếp kiểm tra:

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện chủ đầu tư:

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện nhà thầu thi công:

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Ông/Bà: …. Chức vụ: ….

Đại diện các bên liên quan khác (nếu có):

2. Đơn vị khách mời (nếu có):

(Ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức vụ đại diện)

(Ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức vụ đại diện)

II. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Kết thúc: …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Địa điểm: ….

III. Nội dung kiểm tra:

1. Căn cứ kiểm tra:

Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: Ghi số quyết định, ngày tháng ký quyết định, cấp quyết định phê duyệt Dự án đầu tư

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Ghi số, tên quyết định, ngày tháng quyết định phê duyệt

Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

Hồ sơ hoàn công công trình: (hoặc hạng mục công trình) do … (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày …. tháng … năm …. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

Quyết định cấp đất xây dựng: Ghi số quyết định, ngày tháng ký quyết định, cấp quyết định

Các văn bản liên quan khác: 

2. Đánh giá chất lượng xây dựng công trình:

So sánh với thiết kế:

(Kiểm tra sự phù hợp giữa thi công thực tế và hồ sơ thiết kế)

(Phát hiện và ghi chép các sai lệch, thiếu sót (nếu có))

Chất lượng thi công:

(Đánh giá chất lượng thi công các hạng mục công trình)

(Kiểm tra việc sử dụng vật liệu, kỹ thuật thi công)

An toàn thi công:

(Đánh giá việc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công)

(Kiểm tra các biện pháp phòng chống cháy nổ, sự cố)

Vệ sinh môi trường:

(Đánh giá việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công)

(Kiểm tra việc xử lý rác thải xây dựng)

3. Kiểm tra về mặt bằng sử dụng đất:

(So sánh hiện trạng sử dụng đất với quyết định cấp đất xây dựng)

(Kiểm tra ranh giới, mốc giới đất đai)

(Phát hiện và ghi chép các vi phạm về sử dụng đất (nếu có))

4. Các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục:

(Liệt kê chi tiết các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục)

(Ghi rõ thời hạn hoàn thành sửa chữa)

5. Kết luận:

(Tóm tắt kết quả kiểm tra)

(Đánh giá chung về tình hình thi công công trình)

(Đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vi phạm (nếu có))

VI. Ý kiến của các bên tham gia:

VII. Biện pháp xử lý:

(Ghi rõ biện pháp xử lý các tồn tại, vi phạm)

(Xác định trách nhiệm của các bên liên quan)

VIII. Ký kết:

Biên bản được lập thành …. bản, mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)
TƯ VẤN GIÁM SÁT TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐẠI DIỆN UBND HUYỆN…….
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)

>>>Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất năm 2024

Mẫu biên bản xử lý hiện trường trong xây dựng

Download mẫu biên bản xử lý hiện trường trong xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày …. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Thông tin chung:

Tên chủ đầu tư/chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình: ….

Tên công trình: ….

Địa điểm xây dựng công trình: ….

2. Nội dung kiểm tra:

Thời điểm xảy ra sự cố: …. giờ, ngày …. tháng …. năm ….

Mô tả hiện trạng công trình khi xảy ra sự cố: ….

Tình hình thiệt hại về người (nếu có): ….

Tình hình thiệt hại về tài sản (nếu có): ….

Nguyên nhân sơ bộ của sự cố (nếu có): ….

3. Thành phần tham gia lập biên bản:

…. (Liệt kê danh sách các thành viên tham gia, ghi rõ họ tên, chức vụ)

4. Ý kiến của các bên liên quan:

…. (Ghi ý kiến của từng bên tham gia về sự cố)

5. Biện pháp xử lý:

…. (Đề xuất các biện pháp xử lý cần thiết đối với sự cố)

…. (Xác định trách nhiệm của các bên liên quan)

6. Kết luận:

…. (Tóm tắt nội dung chính của biên bản)

…. (Đề xuất hướng giải quyết tiếp theo)

7. Ký kết:

Biên bản được lập thành …. bản, mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

Người lập biên bản

…………………………

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>Xem thêm: Mẫu báo cáo quan trắc lún công trình chuẩn nhất 2024

mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng

Vai trò biên bản hiện trường trong xây dựng

Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép, lưu giữ thông tin về tình trạng thi công công trình tại thời điểm kiểm tra. Nhờ có biên bản này, công tác giám sát thi công sẽ được thực hiện hiệu quả và nhanh chóng hơn, nó đóng vai trò quan trọng như: 

  • Làm bằng chứng cho tình trạng thực tế tại thời điểm lập biên bản
  • Đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong thi công và hoàn thiện công trình
  • Xác định và giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại

>>>Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chính xác

Qua bài viết trên Việt Thanh Group đã cung cấp các mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng, hy vọng sẽ giúp ích cho quý khách trong công tác thi công. Nếu quý khách cần biết thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm tại Việt Thanh vui lòng liên hệ Việt Thanh Group để được tư vấn chi tiết.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu biên bản hiện trường thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn”

Your email address will not be published.

Đánh giá