Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

20/06/2024
61 lượt xem

Tìm hiểu thông tin về quy định ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định pháp luật căn cứ theo quy định pháp luật. Điều này giúp đảm bảp các ký hiệu sử dụng chuẩn, đảm bảo tính pháp lý.

Tính pháp lý của quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
 • Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Căn cứ Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

>>> Tham khảo: So sánh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất hiện nay

Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Điều 1. Ký hiệu loại đất theo quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1: 250 000 và 1:1000 000 được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông số màu các loại đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số trên phần mềm Microstation được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Phụ lục 1: Đính kèm Thông tư này, cung cấp danh sách các ký hiệu loại đất cụ thể. Mỗi loại đất sẽ có một ký hiệu riêng biệt để dễ dàng nhận diện trên bản đồ.

>> Xem thêm: Khảo sát địa hình lập quy hoạch là gì?

Điều 2.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 và 1:1000 000

Được áp dụng thống nhất cho việc thành lập; kiểm tra, thẩm định bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng địa lý tự nhiên – kinh tế; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Các ký hiệu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất được áp dụng thống nhất cho mọi cấp quản lý từ quốc gia đến địa phương:

 • Cấp quốc gia: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia.
 • Vùng địa lý tự nhiên – kinh tế: Bản đồ được lập cho các vùng địa lý có đặc điểm tự nhiên và kinh tế đặc thù.
 • Cấp tỉnh: Bao gồm các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cấp huyện: Bao gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Cấp xã: Bao gồm xã, phường, thị trấn.

Việc áp dụng thống nhất các ký hiệu giúp cho quá trình lập, kiểm tra và thẩm định bản đồ được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Thiết bị áp dụng cho công tác quy hoạch sử dụng đất: máy định vị GPSmáy toàn đạc

Điều 3. Ngoài ký hiệu loại đất, các bản đồ còn có nhiều ký hiệu khác để thể hiện các yếu tố liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội và hạ tầng:

 • Ký hiệu ranh giới: Xác định ranh giới của các vùng, địa phương.
 • Ký hiệu đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội: Thể hiện các công trình, khu vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
 • Ký hiệu đường giao thông và các đối tượng liên quan: Thể hiện hệ thống giao thông và các công trình liên quan.
 • Ký hiệu thủy hệ và các đối tượng liên quan: Thể hiện hệ thống sông, suối, hồ và các yếu tố liên quan đến nước.
 • Ký hiệu dáng đất: Thể hiện các đặc điểm địa hình.

Các ký hiệu này được quy định chi tiết trong tập Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2011. Điều này có nghĩa là tất cả các quy định và hướng dẫn trong Thông tư này phải được tuân thủ kể từ ngày này trở đi.

Điều 5. Các cơ quan và tổ chức sau đây chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này:

 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ: Đảm bảo các quy định được thực hiện đúng đắn trong phạm vi quản lý của mình.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chịu trách nhiệm tại cấp tỉnh.
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai: Chịu trách nhiệm chính về việc thực thi và giám sát.
 • Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định.
 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan: Mọi tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch sử dụng đất đều phải tuân thủ các quy định trong Thông tư này.
QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP QUỐC GIA
Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP TỈNH
QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP TỈNH (Tiếp)
QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP HUYỆN
QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP HUYỆN (Tiếp)
QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ CẤP XÃ

>>> Xem thêm: Cách trích lục bản đồ địa chính

Như vậy, quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất không chỉ đặt ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể mà còn đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng đất trên toàn quốc. Việt Thanh Group hi vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu rõ được quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất”

Your email address will not be published.

Đánh giá